„ЛИДЕР ГРУП“ ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19”

 

Проекта се изпълнява по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от предприятие бенефициент Актон електроникс ООД

От 01.09.2020 г. „Лидер Груп“ ООД започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-10648-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи в гр. Варна с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 9 950.00 лв., от които 8 457.50 лв. европейско и  1 492.50 лв. национално съфинансиране

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от нея и стабилност на работните места.